POLITYKA PRYWATNOŚCI – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zachowanie poufności danych jest dla Sklepu bardzo ważne i chcemy, aby klient wiedział w jaki sposób dane osobowe przetwarzamy.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) podajemy poniższe informacje:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sylwester Ratter prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RATTER SYLWESTER ANAIS-APPAREL LUXURY LINGERIE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wpisaną do CEIDG , NIP: 6251290725 REGON: 277953930.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Kasprzaka 80, 41-303 Dąbrowa Górnicza

– przez e-mail: anais@anais.pl

– telefonicznie: 32 260 14 07

W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

– realizacji umowy sprzedaży

– realizacji umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną)

– marketingowym, w tym także w celu sporządzenia analizy Twojego profilu (profilowanie), która jest przygotowywana w celu przygotowywania materiałów marketingowych

– otrzymywania przez Ciebie newsletterów

– reklamowych

– badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep za zgodą Klientów

– prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w zakresie danych wynikających z przedmiotowej umowy sprzedaży, czy umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną)

Podstawą prawną przetwarzani Twoich danych osobowych są:

– art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży czy realizacji umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

– art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie wyrażenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie – w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach otrzymywania newsletterów, reklamowych czy też w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep za zgodą Klientów,

– art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w zakresie danych wynikających z umowy sprzedaży, czy umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

1. pracownicy/współpracownicy Administratora upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora,

2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne,

3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej i doradcze,

4. właściwe organy podatkowe oraz wszelkie inne podmioty, którym Administrator jest zobowiązany do przekazania Twoich danych osobowych w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

5. operator pocztowy/ kurier

6. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane osobowe są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale mogą być one także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W tym wypadku Administrator zobowiązuje się zapewnić zabezpieczenie Twoich danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul umownych pomiędzy Administratorem a odbiorcą danych w państwie trzecim (klientem Administratora).

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

-Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do realizacji umowy sprzedaży i/lub umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz

– przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz

– przez okres, w którym możemy dochodzić, ustalać czy bronić swoich roszczeń,

– dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, inne niż te, które są potrzebne do realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) i do celów księgowych i podatkowych, a podane przez Ciebie w celu marketingowym, w tym także w celu sporządzenia analizy Twojego profilu (profilowanie), która jest przygotowywana w celu przygotowywania materiałów marketingowych, w celu otrzymywania przez Ciebie newsletterów, w celach reklamowych, w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep za zgodą Klientów, będą przechowywane przez nas do czas wycofania przez Ciebie tej zgody.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

– prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w szczególności w przypadku, gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych,

– prawdo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

– prawdo żądania ograniczenia Twoich danych osobowych,

– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnianego interesu,

– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Twoje danej do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowa, jak na wstępie niniejszej polityki prywatności)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jaki Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody czyli dane inne niż te, które są potrzebne do realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) i do celów księgowych i podatkowych – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i/lub umowy o świadczenie usług utworzenia i prowadzenia Konta (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), nie podanie przez Ciebie danych osobowych będzie skutkować brakiem zawarcia umowy i tym samym niemożnością dokonania zakupu w naszym Sklepie czy też brakiem możliwości założenia Konta Klienta.

Masz prawo do niewyrażania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, w celu profilowania, otrzymywania newsletterów, w celach reklamowych czy też w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

The sexiest lingerie in the World

Skontaktuj się z nami